O fundacji

O Fundacji
Partnerstwo i Współpraca

Fundacja Partnerstwo i Współpraca, utworzona została przez Stanisława Adamiaka Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie Aktem Notarialnym dnia 12 kwietnia 2011 roku. 22 kwietnia 2011 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000384205. Status organizacji pożytku publicznego uzyskała 13 stycznia 2015 roku. Siedziba Fundacji mieści się w Chełmie przy ul. Stanisława Moniuszki 3.

Rectangle 14 (1)

Misją Fundacji Partnerstwo i Współpraca, jest podejmowanie działań na rzecz dobrych stosunków
i współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską
i Ukrainą we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

Cele

Wspieranie działalności Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie.

Wspieranie współpracy polskich i ukraińskich środowisk naukowych i kulturowych.

Promowanie twórców kultury i ich osiągnięć. Prowadzenie współpracy ze szkołami
i uczelniami wyższymi na rzecz młodzieży ukraińskiej pobierającej naukę w Polsce.

Wspieranie współpracy na poziomie samorządów miast i rejonów, promowanie demokracji i samorządności jako warunku uczestnictwa obywateli we współrządzeniu
i kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Troska o miejsca pamięci narodowej, osoby, daty i symbole ważne dla kształtowania świadomości historycznej Polaków i Ukraińców, pogłębianie klimatu wzajemnego pojednania i przyjaznej współpracy.

Przybliżanie Ukraińcom celów, wartości i idei, którymi kieruje się Unia Europejska
w swojej działalności.

Wspieranie inicjatyw popularyzujących historię narodów polskiego i ukraińskiego, w tym także dzieje regionów przygranicznych.

Wspieranie współpracy gospodarczej polsko-ukraińskiej na poziomie przedsiębiorstw zwłaszcza prowadzących działalność w regionie przygranicznym.

Promowanie Ukrainy jako Państwa o ogromnym potencjale rozwojowym, atrakcyjnego dla inwestycji i działalności gospodarczej.

Wspieranie osób narodowości polskiej, jak i ukraińskiej, które doznały uszczerbku na zdrowiu, na skutek walk o poszanowanie praw człowieka lub obywatela, jak również praw narodów polskiego i ukraińskiego. W szczególności dotyczy to osób, które na skutek tych walk stały się osobami niepełnosprawnymi.

Organem nadzoru nad Fundacją Partnerstwo i Współpraca jest Rada Fundacji PiW.
Skład Rady Fundacji:

Przewodniczący Rady – Stanisław Tadeusz Adamiak, Konsul Honorowy Ukrainy
Członek Rady – Zygmunt Gardziński
Członek Rady – Galina Grabarczuk
Członek Rady – prof. dr hab. Andrzej Gil
Członek Rady – ks. dr Jarosław Szczur
Członek Rady – Bohdan Olkhovyy
Członek Rady – prof. dr hab. Józef Zając  

Działalnością Fundacji Partnerstwo i Współpraca kieruje Zarząd.
Skład Zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu – Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk
Wiceprezes Zarządu –  Krzysztof Kupracz